Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Boost Talks, K.O. onder CO-Actief

Deze algemene voorwaarden regelen de uitvoering van alle overeenkomsten met Boost Talks, K.O. onder CO-Actief in functie van loopbaanbegeleiding en coaching. 

Contactgegevens

Boost Talks, K.O. onder CO-ACTIEF cvba, met maatschappelijke zetel te Turnhoutsebaan 139A, 2140 Antwerpen, België en ingeschreven in de K.B.O. onder het ondernemings-nummer 0871.261.918  en met contactpersoon 

mevrouw Marylène Znidarsic, bereikbaar via onderstaande contactgegevens.

Postadres: Boost Talks, Grijsdijk 57, 2170 Merksem, België

E-mail: boosttalks@gmail.com

GSM: 0468/026 411

Alle overeenkomsten zijn middelenverbintenissen en geen resultaat -verbintenissen. 

Betalingsvoorwaarden

Alle vermelde prijzen op deze website zijn steeds inclusief BTW. De prijzen blijven enkel geldig tijdens de duur van de overeenkomst.

 • De coachingsgesprekken zonder loopbaancheques worden overeenkomstig de diensttarieven op het einde van elk gesprek meteen betaald, cash of via payconiq. 

Bij videogesprekken wordt er vooraf  betaald met een overschrijving op het rekeningnummer BE 66 7390 2102 4143 met vermelding van de naam en voornaam  van de klant + vermelding'online'.

 • Voor loopbaanbegeleiding met loopbaancheques erkent de klant algemene voorwaarden ontvangen te hebben bij de ondertekening van de overeenkomst. De loopbaancheque van VDAB wordt op voorhand per mail doorgestuurd naar boosttalks@gmail.com.
 • Facturen voor eindeloopbaancoaching (bedrijven) worden binnen de 14 dagen na factuurdatum per overschrijving betaald.

Duurtijd

De duurtijd van loopbaanbegeleiding met loopbaancheques wordt in de overeenkomst vermeld. 

Coachinggesprekken zonder loopbaancheques worden geboekt per uur, in onderling overleg.

Annulatiekosten

Afspraken kunnen kostenloos geannuleerd worden ten laatste 48 uur op voorhand, via telefoon of SMS.  Bij een te late annulatie kan er € 25 administratieve kost in rekening gebracht worden.


Aansprakelijkheid

 • Boost Talks kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor persoonlijke ongevallen van de klant tijdens  de coachings- en loopbaanbegeleidings-gesprekken.  
 • Boost Talks is niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald.
 • De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
 • Alhoewel Boost Talks zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert ze niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de site alomvattend is. Boost Talks kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie. 
 • De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. 

Boost Talks kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 • De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
 • Boost Talks verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 • Boost Talks is eveneens niet aansprakelijk voor de contacten en relaties tussen de gebruikers van haar website onderling.


Overmacht

Boost Talks zal alles in het werk stellen om alle geplande coachings-en loopbaangesprekken te laten doorgaan. 

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen.

Boost Talks en de opdrachtgever verbinden zich er wel toe om te goeder trouw en op loyale wijze de contractuele voorwaarden van deze overeenkomst binnen een redelijk termijn te heronderhandelen Bij gebreke aan akkoord binnen een redelijke termijn heeft iedere partij het recht om de ontbinding van de overeenkomst in te roepen zonder aan elkaar enige schadevergoeding of vergoeding van welke aard ook verschuldigd te zijn.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, aardbevingen;  brand; overstromingen; epidemieën;  oorlogsdaden of daden van terrorisme; 

lock-outs; blokkades;  opstanden en rellen; een beslissing of een handeling van een derde indien deze beslissing de goede uitvoering van de overeenkomst belemmert; iedere andere oorzaak buiten de redelijke controle van BoostTalks.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het oefenmateriaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet gekopieerd of gereproduceerd worden. 

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Nietigheid en volledigheid

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en Boost Talks, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze algemene voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

Vertrouwelijkheid en privacy

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacyverklaring.

Varia

Deze voorwaarden sluiten alle voorwaarden van de opdrachtgever uit, van welke aard deze ook mogen zijn. In geval van tegenstrijdigheid tussen de onderhavige algemene voorwaarden en die van de klant, hebben de onderhavige algemene voorwaarden voorrang.


Boost Talks behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden op ieder ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving, te kunnen wijzigen. Het wordt de opdrachtgever bijgevolg aangeraden zich regelmatig van de laatste versie van onderhavige algemene voorwaarden te voorzien, steeds beschikbaar op het volgende adres wwww.boosttalks.be

Medische disclaimer

De coaching of loopbaanbegeleiding kan nooit een medisch consult vervangen. 

Er zal geen medisch advies gegeven worden of therapie.  

Bij vragen over de gezondheid wordt er steeds doorverwezen naar een arts.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.


Laatste aanpassing op 15 november 2020


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x