Privacyverklaring

Privacyverklaring

Lees deze privacyverklaring aandachtig door. Het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

Door het verstrekken van je persoonsgegevens op de website of elders verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en ga je er uitdrukkelijk mee akkoord. 

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekendgemaakt. We adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

Boost Talks, K.O. onder CO-Actief is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven.

Contactgegevens CO-ACTIEF cvba, met maatschappelijke zetel te Turnhoutsebaan 139A, 2140 Antwerpen, België en ingeschreven in de K.B.O. onder het ondernemings-nummer 0871.261.918  en met contactpersoon mevrouw Marylène Znidarsic, bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

Postadres:     Boost Talks, Grijsdijk 57, 2170 Merksem, België

E-mail:     boosttalks@gmail.com

GSM:         0468/026 411


Persoonsgegevens die we van je verwerken 

Boost Talks verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hier vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Je contactgegevens: voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer,

 e-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je verstrekt via de website, in correspondentie of telefonisch
 • Je CV + motivatiebrieven; gegevens met betrekking tot je opleiding, gegevens met betrekking tot je beroep
 •  Evaluatieformulieren


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op boosttalks@gmail.com  dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken we je persoonsgegevens 

 • Boost Talks verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen, noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst:
  • Contactopname per mail of telefonisch 
  • Verstrekken van informatie over onze dienstenverlening en eventuele wijzigingen
  • Opvolging en afronding van jouw betaling
  • Verzenden van een nieuwsbrief of promotionele berichten
  • Ter evaluatie van onze werking en service 

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens 

Boost Talks bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Boost Talks verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden  als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (en je ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft) of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Boost Talks.  Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar boosttalks@gmail.com. 

Boost Talks wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be

Beveiliging van je persoonsgegevens

Boost Talks neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je denkt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via boosttalks@gmail.com. In geen geval kan Boost Talks  aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens

Links met andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring geldt enkel voor onze website. We raden je dan ook aan de privacyverklaring van de andere websites te raadplegen. We zijn niet aansprakelijk voor het privacybeleid van andere websites, zelfs niet indien u deze website bezoekt via één van de links op onze website.

Gebruik van Cookies

Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Boost Talks en geplaatst op de harde schijf van je computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies

Naam

Herkomst

Functie 

Bewaartijd

boosttalks_session

Huidige domein

Linken van de actieve server sessie aan de bezoeker (gebruikt voor taalinstellingen, inloggen)

Tot na de sessie

XSRF-TOKEN

Huidige domein

Een token om formulieren te beschermen tegen spam

Tot na de sessie


Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

Ja kan steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van je navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

Heb je nog opmerkingen met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, neem gerust contact op via boosttalks@gmail.com

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Antwerpen bevoegd.

Laatst bijgewerkt op 15 november 2020


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x